TIN MỚI NHẤT

Kanji N3 1

[Kanji] Tổng hợp Somatome N3 | Ngày 36

STT Chữ Hán Âm Hán Việt Phát âm Nghĩa1 ①政 CHÍNH せい2 政治 CHÍNH TRỊ せいじ Chính trị3 政治家 CHÍNH TRỊ GIA せいじか Chính...
Kanji N2 1

[Kanji] Tổng hợp Somatome N2 | Ngày 48

Chữ Hán Âm Hán Việt Phát âm Nghĩa環 HOÀN かん環境 HOÀN CẢNH かんきょう Môi trường, hoàn cảnh環状線 HOÀN TRẠNG TUYẾN かんじょうせん Đường tròn, đường nối,...