Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 14

NGÀY THỨ 14 (209-224)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
209 Giáo Dạy
210 Thất Phòng
211 Đôi cánh
212 Tập Học
213 Hán Trung quốc
214 Tự Chữ viết
215 Thức Lê ( nghi thức )
216 Thí Thử
217 Nghiệm Thí nghiệm
218 宿 Tùc Nhà trọ
219 Đề Tiêu đề
220 Văn Câu văn
221 Anh Tiếng anh
222 Chất Chất lượng
223 Vấn Câu hỏi
224 Thuyết Diễn giải , giải thích, biện hộ