Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 19

NGÀY THỨ 19 (289-304)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
289 Đầu Cái đầu
290 Nhan Khuôn mặt
291 Thanh Tiếng , âm thanh
292 Đặc Riêng , khác thường
293 Biệt Biệt li
294 Trùc Tre
295 Hợp Vừa , Phù hợp
296 Đáp Trả lời
297 Chính Đùng , chính xác
298 Đồng Giống nhau
299 Kê , kế Đếm
300 Kinh Kinh đô
301 Tập Tập hợp , tụ họp
302 Bất Không
303 便 Tiện Tiện lợi
304 Vạch xuất phát