Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 29

NGÀY THỨ 29 (449-464)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
449 Thắng Chiến thắng
450 Phụ Thua , Thất bại
451 Tán Đánh giá
452 Thành Thực hiện
453 Tuyệt hết sạch, đứt đoạn
454 Đối Chống lại
455 Tục Tiếp tục
456 Từ Bỏ , cai
457 Đầu Ném, quang
458 Tuyển Chọn, lựa
459 Ứơc Xấp sỉ
460 Thùc Bó, gói
461 Thủ Giữ, Bảo vệ
462 Qùa Trải qua
463 Mộng Giấc mơ
464 Đích đích , mục đích