Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 8

NGÀY THỨ 8 (113-128)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
113 Hưu Nghỉ ngơi
114 Tẩu Chạy
115 Khởi Dậy
116 Bối Con sò , ố
117 Mãi Mua
118 Mại Bán
119 Độc độc
120 Thư Viết
121 Quy Về
122 Miễn Cố gắng
123 Cung Cái cung
124 Trùng Côn trùng
125 Cường / Cưỡng Mạnh , khỏe
126 Trì Mang ,Cầm , nắm
127 Danh Tên
128 Ngữ Ngôn ngữ