Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn -| Ngày 9

NGÀY THỨ 9 (129-144)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
129 Xuân Mùa xuân
130 Hạ Muà hè
131 Thu Mùa thu
132 Đông Mùa đông
133 Triều Buổi sáng
134 Trù Buổi chưa
135 Tịnh Hoàng hôn
136 Phương Phương hướng
137 Vãn Buổi tối
138 Dạ Ban đêm
139 Tâm Trái tim
140 Thủ Tay
141 Tùc Chân
142 Thể Cơ thể
143 Thủ Cái Cổ
144 Đạo Đường