Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 1

NGÀY THỨ 1 (1-16)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
1 Nhất 1
2 Nhị 2
3 Tam 3
4 Tứ 4
5 Ngũ 5
6 Lục 6
7 Thất 7
8 Bát 8
9 Cửu 9
10 Thập 10
11 Bách 100
12 Thiên 1.000
13 Vạn 10.000
14 Viên yên nhật
15 Khẩu miệng
16 Mục mắt