Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 11

NGÀY THỨ 11 (161-175)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
161 Liệu Nguyên liệu
162 lý luận
163 Phản Phản đối
164 Phạn Bữa ăn
165 Ngưu Con bò
166 Độn Con lợn
167 Điểu Con chim
168 Nhục Thịt
169 Trà Trà
170 Dự Dự đoán
171
172 Thái Rau
173 Thiết Cắt
174 Tác Làm
175 Vị Chưa