Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 12

NGÀY THỨ 12 (176-192)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
176 Vị Khẩu vị
177 âm âm thanh, tiếng động
178 Lạc Vui vẻ
179 Ca Hát
180 Tự Bản thân mình
181 Chuyển Lăn
182 Thừa Lên ( xe )
183 Tả Tấm ảnh
184 Chân Chân thực
185 Đài Cái Mục , Cái Bệ
186 Ương Chính
187 ánh / Ảnh Chiếu sáng
188 Họa / Hoạch Bức tranh
189 Dương Con cừu
190 Dương Phương tây
191 Phục Quần áo
192 Trước Mặc ( quần áo )