Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 13

NGÀY THỨ 13 (193-208)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
193 Gia Nhà ( Tinh thần )
194 Thỉ Mũi tên
195 Tộc Dòng họ , Bộ tộc
196 Thân Cha mẹ
197 Huynh Anh trai
198 Tỷ Chị gái
199 Đệ Em trai
200 Muội Em gái
201 Tôi
202 Phu Chồng
203 Thê Vợ
204 Chủ Chủ nhân, gia chủ
205 Trù Sống -n
206 Mịch Sợi dây
207 Thị Họ tên
208 Chỉ Giấy