Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 15

NGÀY THỨ 15 (225-240)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
225 Viễn Xa
226 Cận Gần
227 Giả Người
228 Thử Nóng – Thời tiết
229 Hàn Lạnh – Thời tiết
230 Trọng Nặng
231 Khinh Nhẹ
232 Đề Thấp
233 Nhược Yếu ớt
234 ác Xấu xa, độc ác
235 ám Tối
236 Thái Dầy , Béo
237 Đậu Cây, lá( đậu )
238 Đoản Ngắn
239 Quang ánh sáng
240 Phong Gió