Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 17

NGÀY THỨ 17 (257-272)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
257 Y Y học
258 Thủy Bắt đầu
259 Chung Kết thùc
260 Thạch Đá
261 Nghiên Mài
262 Cứu Nghiên cứu
263 Lưu Sống,,,, ở..
264 Hữu Có – chỉ sự tồn tại
265 Sản Sinh sản
266 Nghiệp Xí nghiệp, sự nghiệp
267 Dược Thuốc
268 Động Làm việc
269 Viên Thành viên
270 Đấu sĩ
271 Phục tùng
272 Sự Việc , sự việc