Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 18

NGÀY THỨ 18 (273-288)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
273 Đồ Bức họa, sơ đồ
274 Quan Công chức
275 Quán Quán xá
276 Tích Xưa , Thời xưa
277 Vay , mượn
278 Đại Thay thế
279 Thải Cho vay , cho mượn
280 Địa Đất
281 Thế Thế kỷ, thế giới
282 Giới Thế giới
283 Độ Lần
284 Quy Xoay , quay vòng tròn
285 Dụng Sử dụng
286 Dân Người dân
287 Chú Chú ý
288 ý ý nghĩa