Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 21

NGÀY THỨ 21 (321-336)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
321 Hoàn Tròn , hình tròn
322 Nhiệt Sốt
323 Lãnh Lạnh – Cảm giác
324 Cam Ngọt
325 ô bẩn
326 Qủa Hoa quả
327 Noãn Trứng
328 Mãnh Cái Đĩa
329 Tửu Rượu
330 Diêm Muối ( mặn )
331 Phó Gắn , đính
332 Phiến 1 bên
333 Thiêu Đốt , nướng
334 Tiêu Tan biến
335 Cố Cứng, Chắc, Bảo thủ
336 1 ( người, cái )