Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 22

NGÀY THỨ 22 (337-352)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
337 Tiếu Cười
338 Khấp Khóc
339 Nộ Tức giận
340 Hạnh May mắn
341 Bi Buồn
342 Khổ Đắng -n
343 Thống Đau ( đầu, tay, …. )
344 Sỉ Xấu hổ
345 Phối Phân phát
346 Khốn Khó khăn
347 Tân Kay
348 Miên Buồn ngủ
349 Tàn Còn lại, sót lại
350 Niệm Kỷ niệm
351 Cảm Cảm giác, cảm thấy
352 Tình Tình cảm, tình nghĩa