Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 23

NGÀY THỨ 23 (353-368)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
353 Giác Nhớ
354 Vong Quên
355 Quyết Ấn định, quyết định
356 Định Dự định
357 Tỉ So sánh
358 Thụ Nhận
359 Thụ Hướng dẫn
360 Đồ Môn đồ
361 Luyện Luyện tập, rèn luyện
362 Phục lặp lại
363 Biểu Thể hiện, vẻ ngoài
364 Tốt Tốt nghiệp
365 Vi Nhầm
366 Dịch Nhiệm vụ
367 Gia Tất cả, các bạn..
368 Bỉ Anh ấy