Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 24

NGÀY THỨ 24 (369-384)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
369 Toàn Hoàn toàn, Tất cả
370 Bộ Bộ phận
371 Tất Chắc chắn
372 Yêu , yếu Nhu cầu, cần thiết
373 hành lý
374 Do
375 Giới Gửi đến, đưa đến
376 Lợi Tiện lợi
377 Phát trả
378 Trạc giùp anh em
379 Tẩm Ngủ
380 Dũng Nhảy mùa
381 Hoạt Sinh hoạt
382 Mạt Cuối
383 Trạch Nhà ông bà
384 Tế Lễ hội