Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 25

NGÀY THỨ 25 (385-400)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
385 Bình Bằng , bằng phẳng
386 Hòa Hòa bình
387 Chiến Chiến đấu
388 Tranh Tranh giành
389 Chính Chính trị
390 Trị Khôi phục , chữa trị , Cai trị
391 Kinh Trải qua
392 Tế Kết thùc , hoàn tất
393 Pháp Pháp luật
394 Luật Quy tắc
395 Tế Dịp , lần
396 Quan Quan hệ -V
397 Hệ Kết nối
398 Nghĩa Chính nghĩa
399 Nghị Thảo luận
400 Đảng n