Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 26

NGÀY THỨ 26 (401-416)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
401 Du Đi chơi
402 Vịnh Bơi
403 Mệt mỏi , kiệt sức
404 Noãn Ấm, Nóng – chỉ cảm giác
405 Lương Mát mẻ
406 Tĩnh Yên tĩnh
407 Công Công đồng
408 Viên Công viên
409 Nhập Đông đùc
410 Liên Liên kết
411 Song Cửa sổ
412 Trắc Bên ( cạnh, phải … )
413 Diệp Lá cây
414 Cảnh Khoảng nhìn
415 Viết ra
416 Hình Kiểu dáng , hình dạng