Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 30

NGÀY THỨ 30 (465-480)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
465 Phi Bay
466 Máy ( móc )
467 Thất Mất, thua
468 Thiết Sắt
469 Tốc Nhanh , mau
470 Trì chậm , trễ , lỡ
471 Trù Dừng , ở lại
472 Bạc Trọ lại, đỗ lại
473 Thuyền Con thuyền
474 Tọa Ngồi
475 Tịnh Chỗ ngồi
476 Đảo Hòn đảo
477 Lục Mặt đất, đất liền
478 Cảng Bến cảng
479 Kiều Cây cầu
480 Giao băng qua