Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 31

NGÀY THỨ 31 (481-496)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
481 Thân Nói ( xưng tên )
482 Thần Chùa, thần linh
483 Dạng hình dạng
484 Tín Tin tưởng
485 調 Điều Điều tra
486 Tra Điều tra
487 Tương / Tướng Đối mặt
488 Đàm Đối thoại
489 án Phương án , kế hoạch
490 Nội Ở trong
491 Quân Bạn ( ngôi thứ 2 )
492 Đạt Đạt tới, đi đến
493 Tinh Ngôi sao
494 Tuyết Tuyết
495 Giáng / Hàng Xuống (xe ), rơi ( mưa ) -V
496 Trực Sửa chữa , Chỉnh