Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 4

NGÀY THỨ 4 (49-64)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
49 Điền ruộng
50 Lực sức mạnh
51 Nam đàn ông
52 Nữ đàn bà
53 Tử con
54 Học học sinh
55 Sinh Sinh sống
56 Tiên Trước
57 Cái gì ?
58 Phụ Cha
59 Mẫu Mẹ
60 Niên Năm
61 Khứ Qùa khứ
62 Mỗi Mỗi
63 Vương Vua
64 Quốc Nước , Quốc gia