Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 5

NGÀY 5 (65-80)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
65 Kiến Nhìn
66 Hành Đi
67 Mễ Gạo
68 Lai Đến
69 Lương Tốt lành
70 Thực Ăn
71 Ẩm Uống
72 Hội Gặp
73 Nhĩ Tai
74 Văn Nghe
75 Ngôn Nói
76 Thoại Nói truyện
77 Lập Đứng
78 Đãi Chờ , đợi
79 Chu Chu kỳ ; Tuần hoàn
80 Chu Tuần (Thời gian )