Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 6

NGÀY THỨ 6 (81-96)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
81 Đại Lớn , to
82 Tiểu nhỏ
83 Cao Đắt, cao
84 An Rẻ
85 Tân Mới
86 Cổ
87 Nguyên Mạnh khỏe
88 Khí Khí chất
89 Đa Nhiều
90 Thiểu ít
91 Quảng Rộng
92 Tảo Sớm
93 Trường Dài
94 Minh Sáng
95 Hảo Thích
96 Hữu Bạn bè