Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 7

NGÀY THỨ 7 (97-112)

STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
97 Nhập Vào
98 Xuất Ra
99 Thị Chợ
100 Đinh Thành phố nhỏ, Thị trấn
101 Thôn Làng
102 Mưa
103 Điện Sét
104 Xa Xe
105 Ngựa
106 Dịch Nhà ga
107 Xã hội
108 Hiệu Trường
109 Điếm Cửa hàng, quầy bán hàng
110 Ngân Bạc
111 Bệnh Ốm
112 Viện Cơ sở