[Ngữ Pháp N5] ~がほしい: Muốn có ~

Cấu Trúc: N + がほしい
Cách dùng / Ý nghĩa:
Được sử dụng để trình bày ý muốn có một thứ gì đó.
Có nghĩa là: Muốn ….
Chú ý: ほしい là tính từ đuôi い

Ví dụ: 

わたしはおきんがほしいです
Tôi muốn có tiền

わたし友達ともだちしいです
Tôi muốn có bạn bè

いまなに一番いちばんしいですか?
彼氏かれししいです。
Bây giờ bạn muốn có cái gì nhất?”
– Tôi muốn có bạn trai.

あたらしいぐるましいです。
Tôi muốn có một chiếc xe hơi mới.

もっと時間じかんしいです。
Tôi muốn có nhiều thời gian hơn.

キムさんはねこしいですか。
はい、しいです。
– Kim muốn có một chú mèo phải không?
– Phải, tôi muốn.

*Nâng cao:
Vì là tính từ đuôi , nên phủ định của 「ほしい」là 「ほしくない」có nghĩa là không muốn.

子供こどもがほしいですか。
いいえ、しいくないです。
Anh muốn có con không? 
Không, tôi không muốn.

 いまなにしいですか。
なにしくないです。
– Bây giờ em muốn có gì?

– Em không muốn gì cả.

しいものはなにですか。
いいくるまです。
– Cái anh muốn có là gì?
– Là một chiếc xe hơi tốt.

本屋ほんやってきましたが、しい辞書じしょはなかったです。
Tôi đã đi nhà sách rồi nhưng từ điển tôi muốn lại không có.