[Ngữ Pháp N5] [Địa điểm] を V に行きます:Đi đến….để làm mục đích gì

Cấu Trúc: [Địa điểm] を V に行きます
Cách dùng / Ý nghĩa:
Đi đến….để làm mục đích gì
Có nghĩa là : Đi đến [Địa điểm] Để làm V
Chú ý: Danh từ đặt trước phải là danh từ chỉ hành động.

Ví dụ

スーパー へものきます 
Tôi đi siêu thị để mua sắm.

ひるごはん をべにきます。
Tôi đi [để] ăn trưa.

先生せんせい資料しりょうを もらいにました。
Thưa cô, em tới đây để nhận tài liệu ạ.

日本にほん日本語にほんご勉強べんきょうました。
i đã đến Nhật để học tiếng Nhật.

サイゴンへあそびにきます
i sẽ lên Sài Gòn chơi

ハノイへおまつりをきます
i sẽ đến Hà Nội để xem lễ hội.

Bài viết liên quan:
– Trợ từ に