[Ngữ Pháp N5] Trợ từ の

Cấu trúc
「Danh từ 1」 「Danh từ 2」 です
Cách dùng / Ý nghĩa
Thường được đặt giữa hai danh từ, để danh từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ đứng sau
Có nghĩa là: Của..
Chú ý
Trợ từ の còn mang nghĩa sở hữu cách (N1 của N2). Trong trường hợp này, đôi khi N2 được lược bỏ khi người nói và người nghe đều biết về N2 (như ví dụ 7 bên dưới).
Ví dụ
 これは日本語にほんごウェブサイトです。
Đây là website tiếng Nhật.
 
 彼女かのじょ英語えいご先生せんせいです。
Cô ấy là giáo viên tiếng Anh.
 
 わたし日本語にほんご先生せんせいです。
Tôi là giáo viên tiếng Nhật.
 
 ホンだは日本にほん会社かいしゃです。
Honda là công ty của Nhật.
 
 それは日本語にほんご辞書じしょです。
Đó là từ điển tiếng Nhật.
 
 これは日本にほん会社かいしゃです。
Đây là công ty của Nhật.
 
 そのポールペンはわたしです。
Cây bút bi đó là của tôi.
 
 日本にほん物価ぶっかたかいです。
Giá cả ở Nhật thì đắt đỏ.
 
 ベトナム生活せいかつたのしいです。

Cuộc sống ở Việt Nam thì vui.