[Ngữ Pháp N5] Trợ từ へ

Cấu trúc
「Danh từ」+  へ  +「Động từ」 です。
Cách dùng / Ý nghĩa
Thường đi sau từ chỉ nơi chốn để trình bày hướng di chuyến, hướng tiến.
Ví dụ
 あした、日本にほんきます。

Ngày mai tôi sẽ đi Nhật.

 来月らいげつくにかえります。
Tháng tới tôi sẽ về nước.

 いつ日本にほんましたか。
Anh đã đến Nhật khi nào vậy?

 何時いつから会派かいはきますか。
Anh sẽ đi làm từ mấy giờ?

 これからどこきますか。
Bây giờ anh đi đâu thế?

 自転車じてんしゃ学校がっこうきます。
i sẽ đến trường bằng xe đạp.

 毎日会社まいにちかいしゃきます。

Mỗi ngày tôi đều đi làm.