[Ngữ Pháp N5] Trợ từ まで

Cấu trúc
「Thời gian/Không gian」+  まで 
Cách dùng / Ý nghĩa
  • Được sử dụng để trình bày thời gian hoặc không gian kết thúc một hành động hay một sự việc gì đó.
Ví dụ
 スーパーは夜十時よるじゅうじまでです。

Siêu thị mở cửa đến 10 giờ tối.
 
 銀行ぎんこう午後ごご時半じはんまでです。
Ngân hàng hoạt động đến 4 giờ rưỡi chiều.
 
 昼休ひるやすみは1までです。
Nghỉ trưa đến 1 giờ.
 
 さっき、までちました。
Lúc nãy tôi đã chờ đến 5 giờ.
 
 夏休なつやすみにはホイアンまでおこなってました。
Kỳ nghỉ hè tôi đã đi đến Hội An.
 
 運動場うんどうじょうはあそこまでです。
Sân vận động kéo dài đến chỗ kia.
 
 会議かいぎはちから10じゅうまででした。
Cuộc họp đã diễn ra từ 8 giờ đến 10 giờ.
 
 あめはホーチミンからカントーまでです。

Mưa sẽ mưa từ Hồ Chí Minh đến Cần Thơ.