Pattern de Manabu JLPT N1 Moji Goi

Pattern de Manabu JLPT N1 Moji Goi – Sách học tiếng Nhật kiểm tra theo trình độ tiếng Nhật N1 và các câu hỏi từ vựng

Pattern De Manabu Jlpt N1 Moji Goi

Đâ là cuốn sách để học nâng cao vốn từ vựng trong một khoảng thời gian ngắn. Học tập hiệu quả bằng cách tổ chức và phân loại theo bài. Mỗi bài chứa các ví dụ về các từ tương tự như kiểm tra trình độ tiếng Nhật, bao gồm các giải pháp và mẹo. Bao gồm bốn bài kiểm tra mô phỏng ký tự và từ vựng.

Giới thiệu về nội dung

Các hình thức câu hỏi trong 「文字・語彙」 của bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật là tương đối cố định. Sau đó, trong cuốn sách này, nó lần đầu tiên đề xuất một mô hình giải pháp cơ bản, và sau đó áp dụng một cách tiếp cận để đối phó với vấn đề. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra và tổ chức các điểm trong khi thực hành các câu hỏi. Hoàn thành ở cuối ổ đĩa như một tổng số, bao gồm ba câu hỏi tóm tắt và bốn bài kiểm tra mô phỏng. Đi kèm với câu trả lời và ý kiến cho một cuốn sách riêng.

Nội dung

Một cuốn sách lấy các ký tự và vốn từ vựng trong một khoảng thời gian ngắn. Học tập hiệu quả bằng cách tổ chức và phân loại theo mô hình. Mỗi chế độ chứa các ví dụ về các vấn đề kiểm tra trình độ tiếng Nhật, bao gồm các giải pháp và mẹo. Dễ hiểu, bởi vì các vấn đề giải thích và thực hành là đối đầu. Bao gồm bốn bài kiểm tra mô phỏng ký tự và từ vựng.

LINK DOWNLOAD: Mediafire Fshare

LINK MUA SÁCH: Amazon

XEM THÊM: