Tổng hợp chữ Hán N1 bài 42

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 42

肥 - Những chữ Kanji có chứa bộ 肥 và đều đọc là こーえる hoặcひ

肥える(こえる) : béo lên
肥料(ひりょう) : phân bón

徳 - Những chữ Kanji có chứa bộ 徳 và đều đọc là とく

徳(とく) : đức
道徳(どうとく) : đạo đức

樹 - Những chữ Kanji có chứa bộ 樹 và đều đọc là じゅ

樹木(じゅもく) : cây trồng
大樹(たいじゅ) : cây đại thụ
樹立(じゅりつ) : thành lập

如 - Những chữ Kanji có chứa bộ 如 và đều đọc là ごとーし hoặc じょ

如し(ごとし) : như là ~
欠如(けつじょ) : thiếu, không đủ
突如(とつじょ) : đột ngột, đột nhiên

災 - Những chữ Kanji có chứa bộ 災 và đều đọc là わざわーい hoặc さい

災い(わざわい) : tai họa, tai ương
災難(さいなん) : tai nạn
防災(ぼうさい) : phòng tai nạn

Trên đây là nội dung tổng hợp chữ Hán N1. mời các bạn cùng xem bài tiếp theo tại đây